Detailed consideration of the facts about russia's fakes about the situation in Ukraine #2 - Pregnant Women in Mariupol

in Team Ukraine4 months ago

Well, it's time to deal with all the fakes that russian propagandists and their supporters are spreading today. There are a lot of fakes, but I am one, so some of them will be destroyed by @alexandra.lokki. I have already written a well-founded article on the war in Donbass, which can be read here, as well as spread among their acquaintances outside Ukraine. Today we will consider in detail the history of women in labor in Mariupol.

Ну що ж, прийшов час розбиратись з усіма фейками, котрі сьогодні розповсюджують російські пропагандисти та їх прибічники. Фейків багато, а я одна, тому частину із них буде руйнувати @alexandra.lokki. Я вже писала обгрунтований допис з приводу війни на Донбасі, котрий можна прочитати ось тут, а також розповсюдити серед своїх знайомих за межами України. Сьогодні детально розглянемо історію із породіллями в Маріуполі.

Pregnant women in Mariupol.png

So what does the russian side say? They claim that all the photos and videos of pregnant women in the Mariupol maternity hospital are fake in order to discredit the honest, white and furry liberators of our Motherland. But is it really?

Отже, що говорить російська сторона? Вони стверджують, що всі фото та відео із вагітними в маріупольському пологовому є фейком для того, щоб дискредитувати чесних, білих та пухнастих визволителів нашої Батьківщини. Але чи так це насправді?

The first argument they make is that "the girl could not lie in the maternity hospital because it has long been occupied by neo-Nazis from Azov". This version was mentioned in the tweet of the russian embassy in Great Britain: “The maternity hospital did not work for a long time. Instead, it was used by the Ukrainian armed forces and radicals, namely the neo-Nazi battalion "Azov".

Перший аргумент, котрий вони наводять є те, що «дівчина ніяк не могла лежати в пологовому будинку, оскільки він давно зайнятий неонацистами з «Азову»». Саме цю версію зазначили і в твіті Посольства Росії у Великій Британії: «Пологовий будинок довго не працював. Натомість його використовували українські збройні сили та радикали, а саме неонацистський батальйон «Азов»».

image.png

Even, there is confirmation of this, you will not believe! But it is a rather strange confirmation. Initially, the russian side claims that this information was told to them by a maternity worker, but when you follow the link to which they refer, you get to the site where the text interview is located. TEXT ONLY. Actually, here is the link - here.

Навіть, є підтвердження цьому, ви не повірите! Але якесь воно досить дивне оте підтвердження. Спочатку російська сторона заявляє, що цю інформацію їм розповіла працівниця пологового, але коли переходиш за посиланням на яке вони зсилаються, то потрапляєш на сайт, де знаходиться текстове інтерв'ю. Тільки ТЕКСТОВЕ. Власне ось саме посилання - тиць. Жителі України, котрі хочуть це прочитати використовуйте ВПН, в інших все буде без проблем.

But, even after studying this interview in detail, you can see that the information about the capture of the maternity hospital by "neo-Nazis" was voiced not by a maternity hospital worker, but by a man named Igor. He said that in the last days of February, people in uniform came to the maternity hospital where his mother works. He does not know whether they were fighters of the Armed Forces or the Azov Battalion. The military allegedly knocked down all the locks, dispersed the maternity hospital staff, and set up firing points in the house to, as they explained to the medics, prepare the Mariupol Fortress for defense. There is no video confirmation of these words.

Але, навіть, детально вивчивши це інтерв'ю можна помітити, що інформацію з приводу захоплення пологового "неонацистами" озвучила не працівниця пологового, а чоловіка, якого звати Ігор. Він розповів, що в останні дні лютого в пологовий, де працює його мати, прийшли люди в формі. Він не знає, чи були це бійці ЗСУ чи батальйону «Азов». Військові нібито збили усі замки, розігнали персонал пологового, а в будинку влаштували вогневі точки, аби, як вони пояснили медикам, підготувати до оборони «фортецю Маріуполь». Відеопідтвердження цих слів нема.

Another fact used by the propagandists is that if there were indeed midwives, rescue workers and eyewitnesses who arrived at the scene first, they would immediately take a photo from the scene of the emergency on their phones, without waiting for a famous reporter. However, in reality, such photos and videos can be found on the Facebook page of the Donetsk region police.

Ще один факт, котрий використовують пропагандисти це те, що якби там дійсно були породіллі, працівники служб порятунку і очевидці, що прибули на місце події першими, одразу б зробили фото з місця НС на свої телефони, не чекаючи на відомого репортажного фотографа. Проте, насправді, такі фото та відео можна знайти на Facebook-сторінці поліції Донецької області.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/2786811404948629

https://www.facebook.com/watch/?v=487175009452278

Please note the time of publication of the photo from the national police - 16:40. And the propagandists claim that the first photo was published by reportage photographer Evgeniy Maloletka on his Instagram page. However, if you take a closer look and check the publication through the developer's console in the browser, you can see that Eugene's photos were published later - 17:02. That's why you don't need to shout so loudly that the rescue workers didn't take pictures and wait for someone. It does not. They also passed on information about the tragedy and evidence fairly quickly.

Зверніть увагу на час публікації фото від національної поліції - 16:40. А пропагандисти стверджують, що першим всі фото опублікував репортажний фотограф Evgeniy Maloletka на своїй сторінці в Instagram. Проте, якщо трішки детальніше подивитись та перевірити публікацію через консоль розробника в браузері, то можна побачити, що фотографії Євгена опубліковані пізніше - 17:02. Тому не потрібно так активно кричати, що працівники служби порятунку нічого не фотографували та чекали когось. Це не так. Вони ще й досить швидко передали інформацію про трагедію та докази.

You can check the fact of the time of publication by following this link.

Факт часу публікації ви можете перевірити самостійно перейшовши ось за цим посиланням.

image.png

Well, the last argument used in spreading this fake is simply a masterpiece. They note: “There are no victims in the footage taken after the rocket hit the maternity hospital. There are no mothers with children or doctors inside the hospital. Inside, they just broke the glass and bent the furniture". But. If you google a bit, you can easily find a video from the same National Police of Ukraine, as well as The Associated Press, where the frame includes mothers with children and even more mothers.

Ну і останній аргумент, котрий використовують в розповсюдженні цього фейка просто шедевральний. Вони зазначають: «На кадрах, відзнятих після потрапляння ракети поряд з пологовим будинком, немає жодного постраждалого. Всередині лікарні немає ні мам з дітьми, ні лікарів. Всередині лише повибивало скло та погнуло меблі». Але. Якщо трішки погуглити, то легко можна знайти відео від тої ж Національної поліції України, а також The Associated Press, де в кадрі є і матері з дітьми, і ще більше породіль.

image.png

https://www.facebook.com/watch/?v=487175009452278

In one of the videos we find the injured woman in labor, who is depicted in one of the photos, which the propagandists called "fake".

На одному із відео знаходимо і постраждалу породіллю, що зображена на одному з фото, які пропагандисти назвали «фейковим».

image.png

By the way, about this girl. Propagandists like to shout that she allegedly "played" several victims. She even had to change her clothes and change her make-up. Two photos are given as an exact argument:

До речі, з приводу цієї дівчини. Пропагандисти найбільше люблять кричати про те, що вона начебто "зіграла" декількох постраждалих. Їй для цього, навіть, прийшлось перевдягтись та змінити макіяж. В якості точного аргументу наводять два фото:

stopfake.org

But! If we compare these photos and enlarge the faces of women, we will see that they have not only different clothes and makeup (which in fact does NOT exist), which, according to propagandists, could be changed, but also hair of different shades.

Але! Якщо порівняти ці фотографії та збільшити обличчя жінок, то ми побачимо, що у них не лише різний одяг та макіяж (якого по факту НЕМА), які, на думку пропагандистів, можна було змінити, але й волосся різного відтінку.

stopfake.org

Well, the fact that the girl in the first photo is a blogger. Damn, and bloggers can not be pregnant? By the way, on March 10 she gave birth to a daughter.

Ну і те, що дівчина на першому фото є блогером. Блін, а блогери не можуть бути вагітними? До речі, 10 березня вона народила доньку.

But do you know what is the worst thing in this whole story in terms of propaganda? Not that they are trying to fake it because of the arguments above, but because, they say, there are no photos of the dead. I will remind, victims of blow on March 9 became three people, among which the child - the girl. At least 17 people were injured, including pregnant women. And that's what makes russians think these photos and videos are staged the most - NO BLOODY PHOTOS! At the same time, they don't think for a second that not all photos need to be published on social networks today, because it's hell.

Але знаєте, що найжахливіше у всій цій історії в плані пропаганди? Не те, що вони намагаються видати це фейком через аргументи вище, а через те, що, мовляв, нема фотографій померлих. Нагадаю, жертвами удару 9 березня стали троє людей, серед яких дитина – дівчинка. Щонайменше 17 людей постраждали, серед них були і вагітні. І от все, що найбільше змушує росіян вважати ці фотографії та відео постановочними - ВІДСУТНІСТЬ КРИВАВИХ ФОТО! При цьому вони і на секунду не задумуються про те, що не всі фотографії сьогодні потрібно публікувати в соціальних мережах, тому що це пекло.

Sort:  

Congratulations @scrodinger! Your post has been a top performer on the Hive blockchain and you have been rewarded with the following badge:

Post with the highest payout of the day.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

If only all lies were this easy to spot.
I do not envy the indie journalist who pour over images and hours of video footage to come up with publishable truths.

This information war has been going on since 2014 and, unfortunately, there are a huge number of fakes that people believe in. Any evidence that this is not true does not apply to them (
Although, in general, this war started even earlier, when russian-speaking people were assured that they would be beaten and cut off their tongues in Lviv.

attacking the most vulnerable ;babies, children, pregnant women, and those already suffering from illness and disease, and health workers risking their own lives to save lives is nothing but an act of unconscionable cruelty.

Exactly!

I did my own investigation in this. And it looks like she wasn't pregnant 7 weeks ago : https://www.instagram.com/krevvetochka/ And now she is giving birth. I don't know what's really going on. Who is right and who is wrong, only god know.

Not all women post photos during pregnancy.
Some people do not publish them because they want them to remain a secret. And someone does not publish because of certain superstitions (this is normal for Ukrainians).
As an example of this, I can show the Instagram of the singer from the Ukrainian band Onuka. The video on May 5, as well as photos on May 8, which do not show that she is pregnant. And already on May 14, the message where her stomach is visible was published, and also the information that in their family appeared a kid.

And now about the most pregnant woman from Mariupol. If you did a little more careful investigation, you can find her husband's account in the marked Instagram photos, where there are photos of pregnant Maria 6 weeks ago. Here - https://www.instagram.com/p/CZHSs4lqMxE/

image.png

After that, there are still doubts?

She posted a picture of herself in Turkey in January. But I'm fairly certain that picture was taken in November.

I once published summer photos from Odesa in December)
https://www.instagram.com/p/Brc2BpFF42q/

 4 months ago Reveal Comment

I'm disagreeing with him because I've personally known someone that was 6 months pregnant and wasn't showing at all.

If the most recent picture was taken in November that puts her at roughly 4 months.

 4 months ago Reveal Comment
 4 months ago Reveal Comment

I know because I live in the Russian south. And I know that such people exist. That's why everyone heard here about Skinhead. I thought before that those are just crazy people who don't like foreigners and that's why we hear so many stories about them. But they all disappeared with time. And thanks god. Now we don't hear about them. It seems that they are Nazis as well.

@tipu curate

Why would someone fire a rocket at a hospital? History will never remember you well, Putin 😡. I have two little girls, vra, and my heart hurts when I think I'm empathetic. I hope Ukraine will get out of this trouble as soon as possible.

They shoot there because is no human left in them. And it is not only Putin himself who is to blame, but also the people who carry out his orders.
For example, a captured russian pilot told reporters around the world that he had seen and understood during the mission that he would launch a rocket into a high-rise apartment building in Kharkiv. But he did not refuse to perform the task and was fired. I will try to find that video with subtitles or I will make them myself and I will definitely write about all this here.
When they are taken prisoner, they say they knew nothing about what they would do. And then, when you find their social networks, you see that they published before videos bragging about bombing cities, looting shops and destroying the Ukrainian people.


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Buenas tarde familia me párese muy interesante tu publicación sobre este gran problema que nos afecta a todos muchas personas lo ven y están muy seguro que no lo va afectar pero solo el tiene no los dirá

According to recent polls in russia, most people support the attack on Europe.