"Good Russians" and where to look for them

in Team Ukraine3 months ago

Almost from the very beginning of the full-scale invasion ... Although no. Ever since 2014, when russia occupied Crimea and launched hostilities in the Donbas, I have come across the thesis that not all russians are bad. And with the start of a full-scale invasion, a huge number of media people, some politicians and ordinary people are trying to push the idea that "putin is to blame for everything, the ordinary people of russia are not to blame." Today I will spread out all the dots over and. Especially for foreigners who do not understand the whole mentality of the people of russia. I can no longer write informative articles about the war itself, but such texts are easier.

Are there good russians? Yes, there are. I know several personally. These are the people who either have been living in Ukraine for a long time, learning the language, having children here and supporting the country in every way, or those who came here in 2013-2014, took up arms and went to war against russia's (homeland's) aggression against to Ukraine. That is, of the good russians, they are only those who do something, not in WORD, but in DEED. These people are really not to blame for the fact that their nationality is different. However, they deserve Ukrainian citizenship much more than some Ukrainians.

Good Russians and where to look for them.png

Практично з самого початку повномасштабного вторгнення... Хоча ні. Ще з 2014 року, коли росія окупувала Крим та розпочала військові дії на Донбасі я наштовхувалась на тезис про те, що не всі росіяни погані. А з початком повномасштабного вторгнення величезна кількість медійних осіб, деяких політиків і звичайних людей намагаються проштовхнути ідею про те, що "у всьому винен путін, звичайний народ росії не винен". Сьогодні я розкладу всі крапки над і. Особливо для іноземців, котрі не розуміють всієї ментальності народу росії. Інформативні дописи про саму війну я морально вже не можу писати часто, а от подібні тексти даються легше.
Чи існують хороші росіяни? Так, існують. Я знаю особисто декількох. Це ті люди, котрі або вже давно живуть в Україні, вивчають мову, народжують тут дітей та всіляко підтримують країну, або ті хто приїхав сюди в 2013-2014 роках, взяв зброю в руки і пішов воювати проти агресії росії (своєї батьківщини) по відношенню до України. Тобто, із хороших росіян ними є тільки ті хто не СЛОВОМ, а ДІЛОМ щось робить. Ці люди дійсно не винні в тому, що національність в них інша. Проте, вони заслуговують на громадянство України набагато сильніше чим деякі українці.

Normal russians exist. But they are probably less than one per cent worldwide. And now let's move on to the most interesting. About everyone else and that every russian is to blame for what is happening to Ukraine today. They are all guilty of infant deaths, deaths of civilians of all ages/statuses/religions/languages ​​of communication and so on.

After the first shock in the West over russia's largest-scale war in Europe since 1945, many figures in all fields - politics, journalism, art and science - suddenly began to say in unison that The main culprit in the bloody massacre in Ukraine is putin, but not the russian people, and especially - liberal figures, scientists, artists, and for some, as it turns out, and soldiers of the russian army, who were deceived so cynically that they can not do anything and forced to resort to war crimes.

Нормальні росіяни існують. Але їх певно менше відсотка в цілому світі. А от тепер перейдемо до найцікавішого. Про всіх інших і про те, що кожен житель росії винен в тому, що сьогодні відбувається з Україною. Вони всі винні в дитячих смертях, в смертях цивільного населення будь якого віку/статусу/релігійної приналежності/мови спілкування і так далі.
Після того, як на Заході потроху почав минати перший шок через те, що росія розпочала в Європі наймасштабнішу з 1945 року війну, численні діячі та діячки усіх можливих сфер — політики, журналістики, мистецтва та науки — раптом в унісон почали говорити про те, що головним винуватцем кривавої бійні в Україні є путін, але аж ніяк не російський народ, а особливо — ліберальні діячі, науковці, митці, а для декого, як виявляється, і солдати армії РФ, яких обманули настільки цинічно, що вони не можуть нічого вдіяти і змушені вдаватися до воєнних злочинів.

Photo Source - The Economist/Depositphotos

Of course! putin is sitting in every tank, putin is personally launching a bomb, putin is raping women in Ukraine, putin is personally killing unarmed people with machine guns, and putin is personally launching missiles banned by international agreements. Listen, maybe in russia, there are still bio laboratories for making copies of putin?

And now even more interesting. According to a poll conducted by Washington Post, half of russians support the use of military force against Ukraine to prevent its accession to NATO. Only a quarter said they opposed the idea. It is clear that the polls conducted by russian state centres show even more horrific figures.

Ukrainians with relatives in russia are not surprised by such figures. Attempts to show these relatives photos of their own bombed-out houses run into stories about Ukrainian interlocutors being bombarded by NATO propaganda. Imagine that you tell your father or mother that the sky is blue, and he responds by shouting that it is really green. This is exactly what is happening today when trying to tell something to people who live in russia.

Звичайно! В кожному танку сидить путін, кожну бомбу запускає особисто путін, жінок в Україні гвалтує путін, беззбройних людей з автоматів особисто вбиває путін, заборонені міжнародними домовленостями ракети теж запускає особисто путін. Слухайте, може це на росії все таки є біолабораторії по виготовленню копій путіна?
А тепер ще цікавіше. Згідно з опитуванням, проведеним Washington Post, половина росіян підтримують застосування військової сили проти України, аби не допустити її вступу до НАТО. Лише чверть заявила, що виступає проти такої ідеї. Зрозуміло, що опитування, які проводяться російськими державними центрами, демонструють ще жахливіші цифри.
Українців, що мають родичів у Росії, такі цифри не дивують. Спроби показати цим родичам фотографії власних розбомблених будинків натикаються на розповіді про зазомбованість українських співрозмовників натовською пропагандою. От уявіть, що ви розповідаєте рідному батьку чи мамі про те, що небо блакитне, а він у відповідь кричить про те, що воно насправді зелене. Саме це відбувається сьогодні при спробах розповісти щось людям, котрі живуть на росії.

Photo Source - DW

And it is also very interesting to watch a video where ordinary russians are asked about their attitude to the war in Ukraine and they approvingly support all this on camera, shouting that this is what Ukrainians need. And you are trying to find good russians among all these zombie masses? Those who do not believe their relatives, those who do not believe the evidence, those who say "that's what Ukrainians need!"

Now let's talk about NATO. The fact that russian attack took place allegedly because of the threat that Ukraine would become a member of the alliance. First, let's be realistic. NATO would not be available to us for another 50 years for sure. Here I give a guarantee. Because in addition to fulfilling all the commitments to join NATO, we had many different problems that needed to be solved.

Now, secondly. Read on - russia attacked Ukraine because of the possible (!) Accession of the country to NATO. POSSIBLE. I love to give the following story as an example. Imagine that your neighbor, who lives downstairs, came to your house once. And he just beat you. And not only you, but also your wife and child. And even got a hamster. Terribly? And no, you're kidding. He had a reason to do it and it was that you COULD flood his apartment because you have water pipes. You COULD have flooded him, so he came and beat you. The same thing happened at the level of two countries. Ukraine COULD join NATO one day (but did not join), but they came and started killing it.

І ще дуже цікаво дивитись відео, де у звичайних росіян запитують їхнє відношення до війни в Україні і вони схвально на камеру підтримують все це, кричать про те, що так українцям і треба. І ви серед всіх цих зазомбованих мас намагаєтесь знайти хороших росіян? Котрі не вірять родичам, котрі не вірять доказам, котрі кажуть "так українцям і треба!".
Давайте тепер про НАТО. Про те, що напад росії відбувся начебто через загрозу того, що Україна стане членом альянсу. По перше, будемо реалістами. НАТО нам не було б доступне ще років 50 точно. От даю гарантію. Тому що окрім виконання всіляких зобов'язань для вступу в НАТО в нас було ще багато різних проблем, котрі потрібно було вирішити.
Тепер, по-друге. Вчитайтесь - росія напала на Україну через можливий (!) вступ країни до НАТО. МОЖЛИВИЙ. Я обожнюю наводити в приклад наступну історію. Уявіть, що одного разу до вас додому прийшов ваш сусід, котрий живе поверхом нижче. І він вас просто побив. При чому не тільки вас, а і вашу дружину, дитину. І, навіть, хом'ячку дісталось. Жахливо? Та ні, ви жартуєте. В нього була причина це зробити і заключалась вона в тому, що ви МОГЛИ затопити його квартиру тому що у вас є водопровідні труби. Ви МОГЛИ його затопити і тому він прийшов та побив вас. Те саме відбулось і на рівні двох країн. Україна МОГЛА б колись вступити в НАТО (але не вступила), а її прийшли і почали вбивати.

Photo Source - dumskaya

Well, a little more about the mentality of the russians. They are now actively complaining around the world about the phenomenon of russophobia. Let me tell you a little bit here, as a resident of Ukraine, who watched social networks in the first days of the war. Ukrainian public figures and ordinary people actively and calmly asked the russians to change something and oppose the war waged by russia. They were asked not to be silent, they were asked to gather for rallies, protests and so on. And they were silent. They were able to periodically write or say something like "well, you stay there" and went on to do their business. That is, about 95% of public russians did nothing, but only expressed concern or said that all this is not true, the civilian population does not suffer and Ukrainians are saved in general. And now everyone is wondering why Ukrainians are so rude.

Let's imagine 1942. World War II, shells explode, people and children die. No food, no medicine. One of your acquaintances tore off his leg, a neighbor's boy who greeted you every morning was killed by a blast. The windows in your house are broken, you are constantly sitting in a cold damp basement with your children who want to eat, who are scared, who are constantly crying from the sounds of explosions.

The bodies of Belgian civilians, women and children killed by the Nazis during the counter-offensive against Luxembourg and Belgium in December 1944, and the bodies of residents of Mariupol who died as a result of Russian shelling. Photo Source - krymr.

image.png

image.png

Ну і ще трішки про менталітет росіян. Вони тепер активно жаліються у всьому світі, що зіштовхуються із таким явищем, як русофобія. Давайте я і тут трішки розповім, як житель України, котрий дивився соціальні мережі в перші дні війни. Українські публічні персони та і прості люди активно та спокійно просили росіян, щоб ті щось змінили та виступили проти війни, котру розв'язала росія. Їх просили не мовчати, їх просили збиратись на мітинги, на акції протестів і так далі. А вони мовчали. Вміли періодично писати чи казати щось на кшталт "ну ви там тримайтесь" та йшли далі займатись своїми справами. Тобто десь 95% публічних росіян не зробили нічого, а тільки висловлювали занепокоєння чи казали що все це не правда, мирне населення не страждає і взагалі українців рятують. А тепер всі дивуються чому українці такі грубі.
Давайте уявимо 1942 рік. Друга Світова війна, навколо розриваються снаряди, гинуть люди та діти. Нема їжі, медикаментів. Комусь із ваших знайомих відірвало ногу, сусідський хлопчик, котрий вітався з вами кожного ранку вбитий вибуховою хвилею. У вашому будинку вибиті вікна, ви постійно сидите в холодному сирому підвалі з своїми дітьми, котрі хочуть їсти, котрим страшно, котрі постійно плачуть від звуків вибухів.

During this time, in a short period of silence, you climb out of your basement to find some food or water. And the postman approaches you. In his hand was a beautiful envelope tied with ribbon. The envelope smells like your favourite perfume, reminiscent of a quiet past life. You take this letter, and there are well-written words that convey the following meaning:
Hello Friend! I, Frau Suldheit, write from Berlin. I want to ask you not to be angry with us because we did not wish you death. Our soldiers are simply following orders, and you and I are brothers in general. In fact, we wish you peace, but you did not do what you should and did not want to live as we told you. It will all be over soon, we will join hands and dance. We are brothers! "

The results of the shelling of a building in Warsaw with two-ton mortars of the Nazis in August 1944 and the tank shelling of a residential building in Mariupol by russian troops. Photo Source - krymr.

image.png

image.png

And you just didn't have time to finish it because you sounded the air alarm again, because a friend/husband/brother or just a neighbour of the same Suldheit is firing shells at your house, where your children are sitting in the basement. And all, the house is torn down, you stand and do not know whether anyone survived there in the rubble.

В цей час в короткий період тиші ви вилізаєте з свого підвалу щоб знайти якусь їжу чи воду. І до вас підходить поштар. В його руці гарний конверт перев'язаний стрічкою. Конверт пахне вашим улюбленим парфумом, що нагадує минуле спокійне життя. Ви забираєте цей лист, а там гарно виведені слова, котрі передають наступний зміст:
Привіт, друже! Я, фрау Зюльдхайт, пишу з Берліну. Хочу попросити не злитись на нас тому що ми не бажали вам смерті. Наші солдати просто виконують наказ, а ми з вами, взагалі, брати. Насправді, ми бажаємо вам миру, але ви вчинили не так як потрібно та не хотіли жити, як ми вам казали. Це все скоро закінчиться, ми візьмемось з вами за руки та будемо танцювати. Ми ж брати!".
А ви просто не встигли це дочитати тому що знов оголосили повітряну тривогу, так як друг/чоловік/брат чи просто сусід цієї самої Зюльдхайт випускає снаряди по вашому будинку, де в підвалі сидять ваші діти. І все, дім повалений, ви стоїте та не знаєте чи вижив там в завалах бодай хтось.

How are you? Do you like it? What would you personally say in such circumstances, Frau Suldheit? And now from the same russians only such messages. And do you think that Ukrainians will treat the people of that country well? the russians could have changed everything a long time ago, instead of keeping the old marasmic putin in office for so many years. But everyone seems to like everything and the biggest tragedy for the average russian today is the lack of Instagram or the inability to fly somewhere on vacation. At a time when the houses of Ukrainians are being destroyed, when Ukrainians themselves are being destroyed by bombs or starvation.

Today, all of russia is Frau Suldheit and the blame for thousands of crippled fates is on the russians. At all without exception. Because since February 24, russia and the russians are the new fascists. Just as no one invited the Nazis to their land, so no one invited the russians to Ukraine. And until February 24 we did not need to be rescued from anyone, but from the 24th we need to. At the same time, it is necessary to save from the russians, who want to make some incomprehensible peace here by war. However, we had it. That peace. And it will be! On the Ukrainian side, however, there is a desire to live and develop freely, and that is why we will definitely win.

We are defending our country, our home, our children, and the russians are just looting, killing civilians and wondering if there are paved roads in Ukraine, wondering that unarmed people are coming out against tanks while in russia they are afraid of paddy wagons and several law enforcement officials. at rallies. We are free, and you will continue to be slaves who are proud of the trophy blender from the Ukrainian apartment.

Destroyed apartment buildings - in Limehaus (East London) as a result of shelling by German troops, and in Kyiv - after shelling by the russian army. Photo Source - krymr

image.png

image.png

Як вам? Подобається? Що б ви особисто відповіли при таких обставинах фрау Зюльдхайт? А тепер зі сторони тих самих росіян виключно ось такі повідомлення. І ви вважаєте, що українці будуть відноситись до жителів тієї країни добре? росіяни могли вже давно все змінити, а не тримати старого маразматика путіна на посаді стільки років. Але видно всім все подобається і найбільша трагедія для пересічного жителя росії сьогодні - відсутність Інстаграму чи неможливість полетіти кудись у відпустку. В той час, коли будинки українців знищують, коли самих українців знищують бомбами чи голодом.
Сьогодні вся росія це фрау Зюльдхайт і вина за тисяч скалічених доль саме на росіянах. На всіх без виключення. Тому що з 24 лютого росія та росіяни це нові фашисти. Як гітлерівців ніхто не кликав на свою землю, так і росіян не кликав ніхто в Україну. І до 24 лютого нас не потрібно було ні від кого рятувати, а от з 24 числа потрібно. При чому потрібно рятувати саме від росіян, котрі війною хочуть зробити тут якийсь незрозумілий мир. Проте, він у нас був. Той мир. І буде! На стороні України правда, бажання вільно жити, розвиватись і тому ми обов'язково переможемо.
Ми захищаємо свою країну, свій будинок, своїх дітей, а росіяни тільки грабують, вбивають мирних жителів та дивуються, що в Україні є асфальтовані дороги, дивуються що беззбройні люди виходять проти танків в той час, як на росії бояться автозаків та декількох представників правоохоронних органів на мітингах. Ми вільні, а ви і далі будете рабами, котрі пишаються трофейним блендером із української квартири.

Sort:  

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 30000 upvotes.
Your next target is to reach 31000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from February day 25

This is the Russian Communist Manifesto, 1847

D840E1E0-2912-45A2-A688-EB012208ABE1.jpeg

We call for peace in Ukraine #ENDWAR

I and some rest of the humans In the world knows that Ukrainians are being oppressed... But even though I can not physically do anything to help, I will help spiritually by words of Prayers

You'll Sure conquer, I believe
Lot's of news going around, but I know Ukrainians are on the right side
Thanks for this awareness, and please continue to stay safe @khingstan Cares 🤴✌️

@tipu curate 2

@tipu curate 3

I enjoyed reading every bit of this post and I like your standpoint on things. However, it's only natural for people to blame Putin because a larger percentage of what's happening now is likely from the decisions leaders like him make for the people.

The masses are often times responding to the energy the leaders emit.

I've met dozens of wonderful Russians in my travels. It's not fair they should be punished for Putin's crazy ego. I had a Russian girlfriend so can do a good fake Russian accent and was at a bar last week when 4 Brits asked me where I came from. When I said, St. Petersburg with my fake accent, they looked at me with disgust.

А бывают хорошие русские саксофонисты?

Very painful and true statements! I stopped to contact with my relatives in Russia...
They are brainwashed! Still they are sure we bomb ourselves!!!
I do not see the ways to cure 170'000'000 people... This is the threat to the whole world...

Вітаю, шановний / шановна @scrodinger

Я комьюніті-менеджер української спільноти авторів на медіа-блокчейні Serey.io. Ми хотіли б запросити вас приєднатися до нашого товариства. Ви можете отримати аірдроп у 8000 монет Serey на суму 40 доларів.
Будь ласка, натисніть на посилання: https://supernova.serey.io/claim, щоб створити обліковий запис і отримати свій аірдроп (використовуйте Hive KeyChain для підключення).

Як автор, Ви можете публікувати свої пости в домен України на Serey: https://serey.io/uk