The war has its own laws and customs, but russia violates almost every one of them (Part 1)

in Team Ukrainelast month

Good afternoon, Ukraine! February 113. 89 days of the full-scale russian invasion of Ukraine. 9 years of russia's war against Ukraine. 300 years of extermination of Ukrainians by russians. This is to make the people who started this whole cunt on February 24 understand that this problem has been going on for a long time. But I will analyze all this in one of the subsequent posts. Still, it is much easier to write about history than to tell the facts about everything that the invaders are doing in our country.

Доброго дня, Україно! 113 лютого. 89 день повномасштабного вторгнення росії на територію України. 9 рік війни росії проти України. 300 річне знищення українців росіянами. Це для того, щоб люди у яких весь цей пиздець почався 24 лютого розуміли, що ця проблема бере свій початок ой як давно. Але розберу це все в одному з подальших дописів. Все таки писати про історію набагато легше чим розповідати фактами про все те, що творять загарбники в нашій країні.
До речі, дуже прошу називати все своїми іменами. Тобто росіяни це росіяни. Не орки, не кацапи, не свинособаки і теде. Подібні слова давайте використовувати між собою, а для загалу, особливо, якщо ви пишете і для англомовної публіки прошу називати їх саме так. Це на майбутнє. Для того, щоб світ не думав, що є "бідні росіяни", котрі потерпають від режиму, а є міфічні орки, котрі приїхали в Україну. Зло має бути покараним і весь цивілізований світ повинен знати, як саме це зло зветься. Ну хай не загублять.

The First Geneva Convention governing the sick and wounded members of armed forces was signed in 1864. Photo Source - Wikimedia

Today we will talk a little about the history of the war and the fact that, even in this cruel process, there are specific rules. Oh yeah! Rules of war! You know that I live in Odesa and it is a city that was famous (and is famous) for all kinds of criminals, but they also had and have their own rules. A specific code of honour (for criminals, yeah) from the category of not robbing the elderly, not clinging and not beating a man in front of his girlfriend/wife and so on. Well, it's like the rapists are despised very much in prison. They also have their own rules. Oh, there is another topic for the post. But after the victory. Today about the rules of warfare and how many rules russia has already broken. Spoiler - almost everything. The first part is below because there are many laws, and to make one long post does not make sense.

Сьогодні поговоримо трішки про історію війни та те, що, навіть, в цьому жорстокому процесі є певні правила. О так! Правила на війні! Ви знаєте, що я живу в Одесі і це загалом місто котре славилось (та і славиться) всілякими злочинцями, але і в них були та є свої правила. Певний кодекс честі (в злочинців, ага) із розряду не грабувати літніх людей, не чіплятись та не бити чоловіка на очах у його дівчини/дружини і так далі. Ну це як у в'язниці дуже сильно зневажають гвалтіників. Там теж є свої правила. О, є ще одна тема для допису. Але то вже після перемоги. Сьогодні про правила ведення війни та про те скільки правил вже порушила росія. Спойлер - практично всі. Перша частина нижче, адже законів багато, а робити один довгий допис нема сенсу.

Що таке закони та звичаї ведення війни? / What are the laws and customs of war?

You see a militant savage from Europe, whom many leaders of other countries are asking not to start a war on the territory of a neighbouring state. He responds to such appeals with the following text:
"Solving European problems on a peaceful basis is not up to our country. Only after a change of mood on the part of responsible states can there be any real changes in relations."
Do you think this is the president of russia? No. This is Adolf Hitler shortly before the invasion of Poland. This is the man and the system that putin's russia opposes. Like, they (and only they) won World War II and are white and fluffy, and the whole world is around the Nazis. But no.

Ви бачите войовничого дикатора з Європи, якого багато лідерів інших країн просять не починати війну на території сусідньої держави. Він відповідає на подібні заклики приблизно таким текстом:
"Вирішення європейських проблем на мирній основі лежить не на нашій країні. Тільки після зміни настрою з боку відповідальних держав можуть бути якісь реальні зміни у відносинах".
Гадаєте це президент росії? Ні. Це адольф гітлер незадовго до вторгнення на територію Польщі. Це та людина і та система якій путінська росія себе протиставляє. Мовляв, вони (і тільки вони) виграли Другу світову війну та є білими і пухнастими, а весь світ навколо нацисти. Але ні.

After World War II, seeing the brutality of the Nazis, the civilized world adopted the Geneva Convention, which must be adhered to in the event of a new conflict. Of course, it is best that there is no war, but the Geneva Convention is essentially a document that does not so much prohibit the conduct of war as it should regulate certain issues during it.

The laws and customs of war are in fact international humanitarian law, a set of rules and responsibilities that apply during hostilities and apply to the parties to the conflict. Their main function is to limit the warring parties in what they can and cannot do. These rules should reduce the brutality and lethality of wars, which is especially true in the face of increasingly modern and deadly weapons.

Після Другої світової побачивши жорстокість гітлерівців цивілізований світ прийняв Женевську конвенцію якої повинні притримуватись у випадку початку нового конфлікту. Звичайно, найкраще щоб війни не було, але Женевська конвенція по суті є документом, котрий не стільки забороняє ведення війни, скільки повинен врегулювати певні питання під час неї.
Закони та звичаї ведення війни — це фактично міжнародне гуманітарне право, сукупність правил та обов’язків, що діють під час воєнних дій та поширюються на сторони конфлікту. Основна їхня функція — обмеження сторін, що воюють, у тому, що їм можна, а що заборонено робити. Ці правила мають зменшити жорстокість та смертоносність війн, що особливо актуально в умовах все більш сучасного та смертоносного озброєння.

Які норми порушує росія щодо цивільних? / What norms does russia violate regarding civilians?

One of the main tasks of the convention is, first of all, to protect civilians who find themselves in a war zone. It clearly spells out prohibited actions against civilians. Looking ahead ... People who survived World War II and then the russian occupation unanimously declare that even the Nazis did not do that. And now in more detail.

Одним із основних завдань конвенції є насамперед захист мирного населення, котре опинилося в зоні ведення бойових дій. Там чітко прописані взі заборонені дії, щодо мирного населення. Забігаючи наперед... Люди, котрі пережили Другу світову, а потім окупацію росіянами одноголосно заявляють, що, навіть, гітлерівці такого не вчиняли. А тепер детальніше.

Оголошення війни / Declaration of war

The russians attacked Ukraine in the middle of the night and did not even declare martial law in their country. Moreover, the very word "war" is practically banned in Russia - for this you can get punished for spreading fakes. Incidentally, according to the Hague Convention on the Commencement of War in 1907, the following is stated:
"Military action must not begin without prior and clear warning in the form of either a reasoned declaration of war or an ultimatum with a conditional declaration of war."

росіяни напали на Україну посеред ночі і, навіть, в своїй країні не оголосили про військовий стан. Ба більше, саме слово "війна" практично заборонене в Росії – за це можна отримати покарання як за поширення фейків. Між іншим, згідно із Гаазькою конвенцією про початок військових дій 1907 року сказано наступне:
"Військові дії не мають починатися без попереднього та чіткого попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни".

Заборонено вчиняти вбивства та насильницькі дії щодо цивільного населення / Murders and acts of violence against civilians are prohibited

The body of a civilian man with his hands tied behind his back lies on the street in Bucha, April 3, 2022. Photo: SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

"Persons who do not take an active part in hostilities are treated humanely, without any hostile discrimination."
"Violence against life and person, including all forms of murder, mutilation, ill-treatment and torture, is prohibited against the above-mentioned persons."
(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War)
To date, there have been confirmed cases of rape of women and children in Ukraine by the russian military. Do you know what infuriates you the most? When the same Russians come in the comments and demand to show these women and children, otherwise everything is fake. I wonder if they wanted to show their face to the world with them or their children?
Another direct violation of these norms is the deliberate killing of civilians. And it's not so much about rocket attacks on Ukrainian peaceful cities (although this is a violation), but about mass reports of shootings of civilians by russian soldiers in occupied territories (Bucha, Irpin, Gostomel, Makarov, etc.).
By the way, today, May 23, one of such "heroes of russia" has already been sentenced to life imprisonment. That is, it is still possible to find out those who did it. Therefore, everyone will be held accountable for their crimes sooner or later.

"З особами, які не беруть активної участі в бойових діях поводяться гуманно, без будь-якої ворожої дискримінації".
"Є забороненим стосовно зазначених вище осіб насилля над життям й особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури".
(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)
На сьогоднішній день є підтверджені факти згвалтувань жінок та дітей на території України російськими військовими. А знаєте що бісить найбільше? Коли в коментарях приходять ті самі росіяни і вимагають показати цих жінок та дітей, інакше все фейк. Мені цікаво, якби з ними чи їхніми дітьми так вчинили захотіли б показувати своє обличчя всьому світу?
Ще одне пряме порушення цих норм — цілеспрямоване вбивство цивільного населення. І мова тут навіть не стільки про ракетні обстріли українських мирних міст (хоча і це є порушенням), скільки про масові повідомлення про розстріли цивільного населення російськими солдатами на територіях, що перебували під окупацією (Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів тощо).
До речі, сьогодні, 23 травня одного з таких "героїв росії" вже приговорили до довічного ув'язнення. Тобто, вияснити тих хто це робив все таки можливо. Тому всі будуть відповідати за свої злочини рано чи пізно.

Заборонено грабувати цивільне населення / It is forbidden to rob civilians

Photo Source - Telegram

The fact that the russians in the occupied cities and villages are stealing everything that is a proven fact. A huge number of intercepted telephone conversations, videos from surveillance cameras in homes, information from devices that transmitted their coordinates, videos from Belarusian post offices where the russian military packed and sent home loot. There are hundreds or even thousands of these photos and videos. But the biggest shock I certainly got was when I learned how the russians steal dog kennels and panties.
I can understand the desire to take expensive equipment, jewellery and something valuable. I will not say that I would do the same, but I can understand. But panties and a booth? Sneakers? Come on!

Те що росіяни на території окупованих міст та сіл крадуть все, що тільки можливо доведений факт. Величезна кількість перехвачених телефонних розмов, відео із камер спостережень в будинках, інформація з пристроїв, котрі передали свої координати, відео з білоруських відділень пошти де російські військові спаковували та відправляли додому награбоване. Цих фото та відео вже сотні, а то і тисячі. Але найбільший шок я звичайно отримала коли дізналась, як росіяни крадуть собачі будки і труси.
Я можу зрозуміти бажання заволодіти дорогою технікою, прикрасами і чимось цінним. Не скажу, що я подібне зробила б, але я можу зрозуміти. Але труси і будка? Кросівки? Камон!

Заборонено атакувати будівлі, що є історичними пам’ятками, культурною чи духовною спадщиною / It is forbidden to attack buildings that are historical monuments, cultural or spiritual heritage

The building of the Church of the Nativity of the Virgin in 1862 in the Zhytomyr region. A wooden church was damaged as a result of the bombing. Photo Source: Ministry of Culture on Information Policy

The russians have been ignoring this ban since the first days. And throw their missiles wherever possible. I will tell about the type of missiles, which are also prohibited by international law, in the next post, and today I will just list what the occupiers have already destroyed. What has historical value not only for Ukrainians but for the whole world.
The most damaged monuments are in Kharkiv, Donetsk, Kyiv, Chernihiv, Luhansk and Sumy regions. In particular, the russians damaged the Holocaust Memorial in Drobitsky Gorge near Kharkiv. The gymnasium-monument of Belgian architecture of the end of the XIX century in Lysychansk in the Luhansk region was destroyed.
In Chernihiv, the Yelets Assumption Monastery and many other churches were damaged. The museum and estate of M. Kotsyubynsky, the Regional Art Museum named after G. Galagan, the Military History Museum, the Central City Library and other buildings.
In the Kyiv region, the russians destroyed the Ivankivka Museum of History and Local Lore, which housed the collection of the famous artist Maria Prymachenko. They destroyed almost everything. This is the pride of Ukraine and the world. Recently, one of her paintings was donated from a private collection and sold for $ 500,000 to help the Armed Forces. In Bucha - the archive of Vyacheslav Chornovil and dissident in the sixties, political prisoner Nikolai Plakhotnyuk.
russians are also stealing cultural and historical values. It is known that the occupiers removed all valuable exhibits from Mariupol museums. Among them are works by artists Ivan Aivazovsky, Arkhip Kuindzhi and Mykola Dubrovsky, as well as a unique collection of metal art.

Цю заборону росіяни ігнорують з перших днів. І кидають свої ракети куди тільки можна. Про тип ракет, котрі теж заборонені міжнародним правом розповім в наступному дописі, а сьогодні просто перерахую те, що окупанти вже встигли знищити. Те, що має історичну цінність не тільки для українців, а і для всього світу.
Найбільше пошкоджених пам’яток у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській, Луганській і Сумській областях. Зокрема, росіяни пошкодили Меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому яру біля Харкова. Знищили гімназію-пам'ятку бельгійської архітектури кінця XIX століття у Лисичанську на Луганщині.
В Чернігові постраждав Єлецький Успенський монастир та багато інших церков. Від російських ракет постраждали музей і садиба М. Коцюбинського, Обласний художній музей ім. Г. Галагана, Військово-історичний музей, центральна міська бібліотека та інші будівлі.
На Київщині росіяни знищили Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалася колекція відомої художниці Марії Примаченко. Вони знищили практично все. Це гордість України та світу. Нещодавно одну із її картин віддали з приватної колекції та продали за $500 000 щоб допомогти ЗСУ. У Бучі – архів В'ячеслава Чорновола і дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.
Росіяни також розкрадають культурні та історичні цінності. Відомо, що окупанти вивезли з маріупольських музеїв усі цінні експонати. Серед них – роботи художників Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі і Миколи Дубровського, а також унікальна колекція медальєрного мистецтва.

And this is not all in terms of violating the laws of war. That's not all in terms of murders. This is not all in terms of destroying the cultural heritage that I could write about. About the people I could show you. About the life we could have had if not for this damn war.

І це ж не все в плані порушення законів війни. Це не все в плані вбивств. Це не все в плані руйнування культурної спадщини про яку я могла писати. Про людей яких я могла вам показати. Про життя яке могло в нас бути якби не ця клята війна.

Sort:  

Гарне повідомлення. Репост.

дякую! головне не витрачати час на прокремлівських далі ))) а я шось знов вирішила витратити (

Таке відчуття, що за одним аком бааха стоїть більше 10 користувачів на зп. Найкраща протидія їм - бан та ігнор.

я намагаюсь ігнорити, але мене вже два місяці цікавить питання рашки та Грузії. думала може придумало шось вже у відповідь. але ні ( обідно ((

Які норми порушує Росія? Краще порахувати що вона не порушує, бо порушує вона все можливе і неможливе 😔

Ви хочете мене, взагалі, без тем для публікацій залишити?)) все шо я можу написати на тему "не порушувала" це використання ядерної зброї. принаймні поки пишу цей коментар нема відповідної тривоги 😒
до речі, для ядерної тривоги інша мелодія має бути, як виявилось. і, взагалі, в різних країнах різний звук повітряної... не думала що буду таке знати в свої неповні 30 років.
тут для англомовних тре пояснювати що порушила і що робить не так рф. бо, банально, я сама тільки нещодавно почала активно читати про ту ж женевську конвенцію. хоча" в темі" вже з 2014 року.
а для багатьох закордоном України і не існувало. а в плані менталітету вони взагалі не шарять про них нічого

Зрозуміло. Нехай англомовні від українців правду чують ніж сліпо вірять розказням росіян

 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
Loading...
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month (edited)Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment

Щодо неоголошеної війни, недавно мені дещо спало на думку. Згідно з правилами війни, ми маємо право перенести війну на територію росії. Але ось незадача - власне війну нам не оголошували. Цікаво, наскільки це реально згідно з прийнятими конвенціями.

чисто технічно, гадаю, ми маємо на це право і можемо так зробити, бо всі вже шарять шо на нас напали і банально знищувати їхні склади з зброєю, наприклад, можемо. але.
тут варто пам'ятати, що рф вкладає гроші не тільки в ракети, а і в інфо війну проти нас. банально, в мене тут філіпінець бігає і розповідає, що ми всі нацисти, а росія хороша. і він свято в це вірить.
тобто нема гарантій, що інфо війна росії не перекрутить все на свою користь. а так як в європі є багато політиків, котрі сплять і бачать як би то з путіним помиритись і нас злити йому, то вони точно цей брєд підтримають і будуть кричати найактивніше. ну тобто, ми можемо зруйнувати базу із зброєю офіційно і по факту, а рф перекрутить що там жив мільйон людей і ми всіх вбили. це в свою чергу означає, що підтримка світу для нас зникне. тому подібні штуки можливі, коли в нас буде овердофіга зброї і ми точно будемо впевнені, що зможемо перемогти, навіть, без підтримки.

розумю все це... а як буде зі зброєю і взагалі, наперед ніхто не знає. але сподіваємось, що дотиснем їх найнайдалі і якнайшвидше.

 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment

and count how many racist crimes there were in russia. when you count you can come back.
but what am I talking about? russia is the same angels.

 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month (edited)Reveal Comment

@tipu curate 💙💛🇺🇦💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 250/500) Liquid rewards.

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 1250 replies.
Your next target is to reach 1500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Loading...
 last month (edited)Reveal Comment

so you tell me why russia attacked Georgia? I've been waiting for two months. and what can you know about us from your Philippines? here I do not get into the affairs of your country.
come to Odesa in person and denazify me. or is the internet just cool to threaten? oh, I wonder how you will react when I start writing complaints to the police about your threats

 last month Reveal Comment

I will ask again why russia attacked Georgia.

 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment

are you fucked
Russians are killing CHILDREN in my country. and not only kill, but also RAPE. are you fucked this is normal? I want you to feel who the Russians are on yourself and your family.
I hope those three kopecks from Russia for the comments will go to your medicine. don't ask for Europe to save you and your children later. moron.
I! I am a civilian. no one tortures me. as well as my friends and relatives from different regions of Ukraine. and you fuck off.
come to Odessa, I will meet you and then you will say something. and from your Philippines, you will not take the fuck away.

 last month Reveal Comment

go to Odesa. are you just an internet warrior?

 last month Reveal Comment
Loading...
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment
 last month (edited)Reveal Comment
Loading...
 last month (edited)Reveal Comment