Ukraine is big country with a small culture. Yeah, of course. Is that so?

in Team Ukraine2 months ago

I almost stopped using Facebook and actively took to Twitter. There is a variety of relevant information and the removal of content is much less common than on FB. And now I came across the accusation of the "main valerian of the country Arestovich" that Ukraine itself is a "big country with a small culture" and no matter how we want to separate ourselves from Russia, it will not work. Well, you can't do that. Oh. For a long time, I restrained myself and remained silent about this man. For a long time, I restrained myself and kept silent, in general, about the actions of our government, but at some point, any patience ends. And today's information just killed me.

Я практично припинила використовувати фейсбук та активно підсіла на твітер. Там досить швидко з'являється різноманітна актуальна інформація і видалення контенту набагато рідше відбувається чим в ФБ. І ось нині я потрапила на закид "головної валеріанки країни" Арестовича про те, що Україна сама по собі це "велика країна з маленькою культурою" і як би ми не хотіли відгородитись від рф це не вийде. Ну і не можна так робити. Ох. Досить довго я стримувалась та мовчала з приводу цієї людини. Досить довго я стримувалась та мовчала, взагалі, про дії нашої влади, але в певний момент будь яке терпіння закінчується. І сьогоднішня інформація мене просто добила.

Let's start with the preface. There was information that the russian emperor had been granted Ukrainian citizenship. Then they denied it, then they denied it. I do not fully understand what the passport and citizenship are, but I know two main arguments why I am against this. This is now solely my subjective opinion, but after reading what others write, I can confidently say that I am not alone.

Почнемо з передмови. Прокотилась інформація про те, що російському іпмерцю невзорову видали українське громадянство. Потім це спростували, потім спростували спростування. Що там з паспортом та громадянством до кінця не розумію, але знаю два основні аргументи чому я проти подібного. Це тепер виключно моя суб'єктивна думка, але читаючи, що пишуть інші можу сказати з усією впевненістю, що не я одна така.

First of all, when we talk about granting Ukrainian citizenship to people from other countries, we first need to turn on our brains and analyze these people. And now I want to apologize to Lithuania, where Nevzorov is a war criminal and a persona non grata. Ladies and gentlemen, the Ukrainian people do not support this decision and we are working hard to raise the issue that Nevzorov has no right to obtain Ukrainian citizenship and live here. Why? Because Lithuania, Latvia, and Estonia (and not only! Poland, hello) are doing a lot for the Ukrainian people today. Even more, than we could have expected. After the victory, I promise to plan a vacation in your country to at least somehow thank you for everything you do for Ukrainians.

По перше, коли ми говоримо про надання громадянства України персонам з інших держав потрібно насамперед трішки включити мізки та проаналізувати цих людей. І тепер я хочу попросити вибачення у Литви, де невзоров є військовим злочинцем та персоною нон-грат. Шановні, український народ не підтримує це рішення і ми всіма силами підіймаємо тему того, що невзоров не має права отримати українське громадянство та жити тут. Чому? Тому що Литва, Латвія, Естонія (і не тільки! Польща, привіт) роблять сьогодні дуже багато для українського народу. Навіть більше чим ми могли очікувати. Після перемоги обіцяю планувати відпустку у ваших країнах, щоб бодай якось віддячити за все те, що ви робите для українців.

And Nevzorov is just a political bitch, who is one of the pillars of Kremlin propaganda. And an ordinary Ukrainian understands who is his friend and native nation, and who is shit on a stick. And nevzorov, nightingales, oatmeal and all other "stars" of n propaganda belong to the second type. And I really don't understand why such people can come to Ukraine and get citizenship. I'm ashamed.

А невзоров просто політична хвойда, котра є однією із стовпів кремлівської пропаганди. І звичайний українець розуміє хто йому друг та рідна нація, а хто лайно на паличці. І невзоров, соловйов, овсяннікова та всі інші "зірки" російської пропаганди відносяться до другого типу. І я дійсно не розумію чому подібні персони можуть потрапити в Україну та ще й можуть отримати громадянство. Соромно мені.

And now for the second time. I know Russians who deserve 100 times more Ukrainian citizenship than Nevzorov and the like. Moreover, by their actions, they deserve this passport even more than I, who received it simply because I was born here. And there are many people of different nationalities who have been proving for years that they are our supporters, not "an older brother who will then teach us how to live." All these people later and with blood won the respect of our people. Some fought and defended our country, some helped culturally and economically + in parallel engaged in volunteering. These people deserve citizenship, but I know those who have not been able to hope for a Ukrainian passport for more than 10 years. They directly say that the russian passport for them is like a mark of the devil, they use all methods to prove that they deserve our passport, they broke all ties with relatives because they know the truth, they do a lot for us, but. But they are not as worthy as the average mmm ... Nevzorov journalist or who?

А тепер по друге. Я знаю росіян, котрі заслуговують на українське громадянство в 100 разів більше чим невзоров і йому подібні. Ба більше, вони своїми діями заслуговують на цей паспорт навіть більше чим я, котра отримала його просто тому що тут народилась. І таких людей з різним громадянством досить багато, котрі не один рік доказують, що є нашими прибічниками, а не "старшим братом, котрий потім буде вчити нас як жити". Всі ці люди потом та кров'ю виборювали повагу нашого народу. Хтось воював та захищав нашу країну, хтось допомагав в культурному та економічному плані + паралельно займався волонтерством. Ці люди заслуговують на громадянство, проте знаю тих, хто вже більше 10 років не може отримати бодай надію на український паспорт. Вони прямим текстом кажуть, що паспорт рф для них це як мітка диявола, вони всіма методами доказують що заслуговують на наш паспорт, вони розірвали всі зв'язки з рідними, бо знають правду, вони роблять дуже багато для нас, але. Але вони не такі достойні як середньостатистичний ммм... невзоров журналіст чи хто?

And now let's talk about "a big country with a small culture". Ugh, I want to vomit from this phrase, to be honest. Is it from the authors that "the Ukrainian language is not for melodrama"? I have a feeling that not all people went to school at all. And they have never been interested, even in modern culture, which is recognized and respected abroad. But it infuriates me. I am infuriated that Arestovich says "we are a multicultural nation" and at the same time emphasizes that "good russians" should be brought here to enrich our culture, but does not talk about Poles, Lithuanians, Estonians, etc. It infuriates me that we have so many monuments to Pushkin in the country and I do not see monuments to Baudelaire, Exupery or Shakespeare. Are you saying that russian culture is much cooler than world classics? Why do we have so much devaluation of world culture, and pull only that's all?

А тепер давайте поговоримо про "велику країну з маленькою культурою". Тьфу ти, аж блювати хочеться від цього словосполучення, якщо чесно. Це від авторів, що "українська мова не для мелодрами"? В мене відчуття, що всі люди в школі не вчились, взагалі. І ніколи не цікавились, навіть, сучасною культурою, котру визнають та поважають закордоном. Але мене бісить. Мене бісить, що Арестович каже "ми багатокультурна нація" і при цьому наголошує, що сюди потрібно тягнути "хороших русскіх", щоб збагачувати нашу культуру, але не говорить про поляків, литовців, естонців etc. Мене бісить, що у нас в країні стільки пам'ятників Пушкіну і я не бачу пам'ятників Бодлеру, Екзюпері чи Шекспіру. Хочете сказати, що російська культура набагато крутіша за світову класику? Чому у нас так сильно знецінюють світову культуру, а тягнуть тільки оте все?

If we are talking about diversity, then let's mention the world names of Ukrainians who are known to all. Where are the monuments to Leontovich in every city? Is "Shchedryk" just a melody unknown to anyone? Well yes, well yes. By the way, this melody is known in the world much better than Pushkin's poems or Tolstoy's works. You see, the great russian culture was not so great.

Якщо ми вже говоримо про різноманіття, то давайте вже згадаємо світові імена вихідців з України, котрі відомі всім. Де пам'ятники Леонтовичу в кожному місті? Чи "Щедрик" це просто мелодія нікому невідома? Ну да, ну да. До речі, цю мелодію в світі знають набагато краще чим вірші Пушкіна або твори Толстого. Ти дивись, велика російська культура виявилась не такою великою.

In short, what "little culture" are you talking about? A nation that has tried to destroy many centuries, but our artists, writers and poets, directors and actors are known in the world. Not everyone, but they know. And it is our job to promote talented Ukrainians in the world, but for some reason, it is so sluggish.
At the same time, I am not trying to devalue russian artists now, because their names are really heard in various universities or various public events, and there is something there that even I like. Well, for example, I like the series "The Master and Margarita", as well as the work itself. But at the same time, I also like Stendhal's "Red and Black", Cervantes' "Don Quixote", "Orwell's 1984" and the damn "Toreadors from Vasyukivka" Nestayko.

Коротше, про яку "маленьку культуру" ви говорите? Нація, котру намагались знищити купу століть, але при цьому наших художників, письменників та поетів, режисерів та акторів в світі знають. Не всіх, але знають. І це наша робота популяризувати талановитих українців в світі, але чомусь це проходить так мляво.
При цьому я не намагаюсь тепер знецінити російських митців, тому що дійсно їхні прізвища лунають в різноманітних університетах чи всіляких публічних подіях і там є те, що подобається, навіть, мені. Ну для прикладу мені подобається серіал "Майстер та Маргарита", як і сам твір. Але при цьому мені подобається також "Червоне і чорне" Стендаля, "Дон Кіхот" Сервантеса, "1984" Оруелла та блін "Тореадори з Васюківки" Нестайка.

I try to convey that, first of all, Ukrainian culture is self-sufficient and we are still known. And in order for the Ukrainian cultural space to exist and we were told about it, it is NOT NECESSARY to bring russians here. Please, don't say that Ukraine is nothing cultural! It's like saying that women have not brought anything useful to this world, but if you think a little and study the information, it turns out completely differently.

Я намагаюсь донести, що, по перше, українська культура самодостатня і нас все одно знають. І для того, щоб український культурний простір існував та про нього говорили нам НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО тягнути сюди росіян. Будь ласка, годі говорити, що Україна це ніщо в культурному плані! Це все одно що сказати, що жінки нічого цьому світу корисного не принесли, але якщо трішки подумати та вивчити інформацію, то виявляється геть інакше.

Secondly, give us more foreign literature. Why is everything I remember from the course of foreign literature at school exclusively something from russia? And periodically someone from France, England, the States, etc. But I don't know the poems I taught in russian, or the works I read in russian.
Finally, we need to remember and promote those people who were destroyed by the Russian authorities. Both during the russian empire and during the USSR. Believe me, there are a lot of interesting things. I am already silent about the fact that the Russians stole from us, remade in their own way and passed it off as their national heritage. And I will definitely dedicate one of the following posts to Ukrainian artists who are known all over the world to show that we have a lot of interesting and famous! Don't devalue yourself! We are not a "big country with a small culture", we are a country where there is enough culture. And I'm not saying we're great or the best, no. I adequately evaluate it all. I can say with confidence that we have something to offer the world in terms of music, cinema, poetry and prose. Here it is!

По друге, даввйте нам більше закордонної літератури. Чому все, що я пам'ятаю із курсу зарубіжної літератури в школі це виключно щось із росії? І періодично хтось з Франції, Англії, Штатів etc. Але дофіга віршів, котрі я вчила це російські, твори що читала російські.
Наостанок скажу, що нам потрібно згадувати та популяризувати тих людей, котру знищувала російська влада. Як під час російської імперії, так і під час срср. Повірте, там дуже багато цікавого. Я вже мовчу про те, що росіяни в нас вкрали, переробили на свій лад та видали за своє національне надбання. А я обов'язково присвячу один із наступних дописів українським митцям, котрі відомі в цілому світі, щоб показати, що у нас є багато цікавого та відомого! Годі знецінювати себе! Ми не "велика країна з маленькою культурою", ми країна в якій є достатньо культури. І я не кажу що ми великі в цьому плані чи найкращі, ні. Я адекватно оцінюю це все. Я з впевненістю можу сказати, що нам є що запропонувати світу в плані музики, кінематографу, поезії та прози. От є!

By the way. While going to the store I realized one very interesting thing. In our country, over the years, it has moved from a minor state to a major state. That is, in 2014 our main song was "Plyne kacha", which brings tears to this day. And in 2022, after February 24, all our songs are as major as possible. Okay, in terms of intellectual content, they are so-so. But! They are ALL positive. And almost all created during this period, except "Oh, in the meadow red viburnum." Because it's a pretty old song. But others...

До речі. Поки ходила в магазин зрозуміла одну дуже цікаву штуку. В нас країна за ці роки перейшла з мінорного стану до мажорного. Тобто в 2014 році в нас головна пісня була "Плине кача", котра викликає сльози по сьогоднішній день. А в 2022 році, після 24 лютого всі наші пісні максимально мажорні. Окей, в плані інтелектуальної наповненості вони так собі. Але! Вони ВСІ позитивні. І практично всі створені в цей період, крім "Ой у лузі червона калина". Бо це досить стара пісня. Але інші...

Sort:  

"Ой у лузі червона калина"

У нас діти на дворі співают хором поки не набридне))

Ну для прикладу мені подобається серіал "Майстер та Маргарита", як і сам твір. Але при цьому мені подобається також "Червоне і чорне" Стендаля, "Дон Кіхот" Сервантеса, "1984" Оруелла та блін "Тореадори з Васюківки" Нестайка.

мені теж подобається, ми на цьому виросли, і малому Незнайку читала, ще хочу Тореадора або сама йому читати буду, або нехай сам.

Нація, котру намагались знищити купу століть, але при цьому наших художників, письменників та поетів, режисерів та акторів в світі знають. Не всіх, але знають. І це наша робота популяризувати талановитих українців в світі, але чомусь це проходить так мляво.

Зате тепер шануватимуть і знатимуть усіх і кожного. Тому що ми будемо найпопулярнішою і просунутою країною, яка є спочатку. ЇЇ завжди ставили на другий план, але тепер ми будем на першому місці у всьому світі.

В мене ту червону калину не тільки діти наспівують, а, навіть, п'яні люди на вулиці. І не тільки на вулиці, сусід як "відпочиває", то частенько чую її )
І скажу я Вам це набагато приємніше, аніж моргенштерн за стіною на повну, як це було на попередній квартирі

Так, ми виросли багато на чому і я не бачу в тому великої проблеми. Принаймні, я прикриваючись Пушкіном чи ще кимось іншим не кличу сюди русскій мір. Але я за те, щоб майбутнім поколінням викладали більше світової літератури, а не зациклювались виключно на величі імперії. Ніби на них світ клином зійшовся.

Зате тепер шануватимуть і знатимуть усіх і кожного. Тому що ми будемо найпопулярнішою і просунутою країною, яка є спочатку. ЇЇ завжди ставили на другий план, але тепер ми будем на першому місці у всьому світі.

Це у випадку, якщо ми гарно попрацюємо та будемо як самі вивчати нашу культуру та історію, так і розповідати про неї світу. Проте, на "першість" я не претендую, а просто на впізнаваність та розуміння світу простої істини, що Україна це не придаток росії, а окрема держава, котра заслуговує на визнання

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 350/500) Liquid rewards.

 2 months ago Reveal Comment

Go and read Tolstoy, get a girlfriend and take care of your own life, not sit here 24 hours a day)
Now it's summer, go to the sea or go hiking. Do you have any friends though?

 2 months ago Reveal Comment

to be honest, I don't care about you at all. however, I doubt that you have read much of russian literature or know the poems of Pushkin, Fet, Esenin, and so on. cause, go and read. you are defending russia, you must know everything about it. and it is better to go and live there)
video with Arestovich don't care. I have no cult of personality in my country (unlike Russia), we know the sins of our politicians and deal with them. you would still drop a video of the President of Ukraine dancing on heels. I don't care, understand. and your spam doesn't matter if you don't notice.
just remember that it will be too late to apologize for russia's support after all this

 2 months ago Reveal Comment
 2 months ago Reveal Comment

Come here and see everything as it is. Chat with ordinary people (among whom are Russians who have lived here for a long time), and then you will be "smart" on the Internet. The whole world sees everything, tells everything, and then no-name shouts that he knows the truth. Who are you anyway? I can say my last name, first name, where I live and who I work for. And who are you? The ordinary troll who spams. Why should anyone listen to you?
Similarly, I can create several sites, write that you are a paedophile and tell everyone about it from an unknown profile. Will anyone believe this?
And why should anyone believe you?

 2 months ago Reveal Comment
 2 months ago Reveal Comment
Loading...
 2 months ago Reveal Comment
 2 months ago Reveal Comment
 2 months ago Reveal Comment