Up-to-date Information on russian Military Aggression in Ukraine. Liveuamap Project

in Team Ukraine2 months ago

Hello. Today I want to tell you about an interesting service that appeared 8 years ago, but for some reason I found it only a few days ago. We are talking about the Liveuamap Project, which in general most could see somewhere in the reposts of social networks. But I won't be me if I don't start copying something interesting, especially if it's in the UA name. Meet the cool Ukrainian service, which is known in many countries around the world.

Привіт. Сьогодні хочу розповісти вам про один цікавий сервіс, котрий з'явився ще 8 років тому, але чомусь знайшла я його тільки декілька днів назад. Мова піде про Liveuamap Project, котрий загалом більшість могли бачити десь в репостах соціальних мереж. Але я ж буду не я, якщо не почну копирсатись в чомусь цікавому, особливо, якщо там є в назві UA. Зустрічайте крутий український сервіс, котрий знають в багатьох країнах світу.

Up-to-date Information on russian Military Aggression in Ukraine. Liveuamap Project.png

Історія проекту / Project history

Back in 2014, programmers from Dnipro Oleksandr Bilchenko and Rodion Rozhkovsky wanted to create a product that could interest the whole world. It all started then with the event of the Revolution of Dignity in 2014.

"During Euromaidan, there was a problem - Ukrainian events in the world were mostly covered by russian media, russia today. And the second problem - few people understood where Ukraine is. One media outlet showed a map of Pakistan and wrote Kyiv instead of Islamabad," said Liveuamap chief Rodion Rozhkovsky.

Ще в 2014 році програмісти з міста Дніпро Олександр Більченко та Родіон Рожковський захотіли створити продукт, котрий може зацікавити весь світ. Все почалось тоді із події Революції Гідності в 2014 році.
"Під час Євромайдану виникла проблема - українські події в світі переважно висвітлювали російські медіа, Russia Today. І друга проблема - мало хто розумів, де розташована Україна. Одне медіа взагалі показало мапу Пакистану і замість Ісламабаду написало Київ", - згадує керівник Liveuamap Родіон Рожковський.

The project started on February 18, 2014. They first created a map of the protests in Kyiv using Google Maps and translated the headlines into English to show the victory of millions of Ukrainians, not just to make everyone believe in Russian propaganda and their vision of the situation.

Four days later, Yanukovych fled Kyiv. Then russia's attack on the Crimea took place, riots broke out in the Donbas, and Liveuamap began to tell the world about the hostilities in Ukraine. Then the hot phase of the war began and by the end of August 2014 the number of visitors had grown to 150,000 per day. After that, the developers decided to expand the tracking area.

Проєкт стартував 18 лютого 2014 року. Спочатку вони створили мапу протестів в Києві використовуючи можливості Google Maps і перекладали головні новини англійською мовою, щоб показати переіг подій, котрий ачили мільйони українців, а не тільки щоб всі вірили російській пропаганді та їхньому баченню ситуації.
Через чотири дні Янукович втік з Києва. Потім відбувся напад Росії на Крим, почалися заворушення на Донбасі, і Liveuamap почав розповідати світу вже про військові дії в Україні. Потім почалась гаряча фаза війни і до кінця серпня 2014 року кількість відвідувачів виросла до 150 тисяч в день. Після чого розробники вирішили розширити територію відслідковування.

image.png

First of all, they added what was happening in the Middle East, namely Syria. After Russia joined the war, the map began to be used by the United Nations and other humanitarian organizations. And in Liveuamap itself there is a full-fledged site, different language options and data processing, parsing (analysis of large amounts of information) from social networks, partial automatic data verification, etc.

As of the beginning of 2021, Liveuamap has a number of maps of ongoing wars - in Ukraine, Syria, Karabakh, Afghanistan, Libya, Ethiopia. There is a map of Islamic State attacks in the Middle East, as well as maps of protests in various countries.

Перш за все вони добавили те, що відбувалось в країнах Близького Сходу, а саме в Сирії. Після того, як до цієї війни підключилась росія мапу почали використовувати ООН та інші гуманітарні організації. А в самого Liveuamap з'явився повноцінний сайт, різні варіанти мови та обробка даних, парсинг (аналіз великих масивів інформації) з соцмереж, часткова автоматична перевірка даних etc.
Станом на початок 2021 року Liveuamap має низку мап війн, які тривають, - в Україні, Сирії, Карабаху, Афганістані, Лівії, Ефіопії. Є мапа нападів "Ісламської держави" на Близькому Сході, а також мапи протестів в різних країнах.

In general, Liveuamap is now a map of dozens of countries around the world, which show the most resonant events - epidemics, piracy, war on drugs, migration. But the most popular maps are the maps of wars - in 2020 they were maps of Syria and Karabakh, and today the map of Ukraine due to russia's invasion of our territory.

Загалом Liveuamap зараз - це мапи десятків країн світу, на яких позначають найбільш резонансні події - епідемії, піратські напади, війни з наркотиками, міграції. Але найпопулярнішими мапами бути та і є мапи війн - 2020 року це були мапи Сирії та Карабаху, а на сьогоднішній день мапа України через вторгнення росії на нашу територію.

Коротко про те, як це працює / Briefly about how it works

Liveuamap creates its maps based on Open Street map. Liveuamap also has premium accounts (Liveuamap PRO). They allow you to access Google Maps, satellite maps, archives, create your own maps and have no ads.

Also, the site provides information services for security, in particular, employees of humanitarian organizations. For example, it is important for the same doctors or humanitarian workers in Syria to know where IS-controlled areas are and where they should not go, and where Kurdish-controlled areas are safe to stay.

Liveuamap's online map of Nagorno-Karabakh war viewed by millions in autumn

Liveuamap створює свої мапи на основі Open Street map. Liveuamap має також преміум-акаунти (Liveuamap PRO). Вони дозволяють отримувати доступ до Google Maps, супутникових мап, архівів, створювати власні мапи і не мають реклами.
Також, сайт надає інформаційні послуги для безпеки, зокрема, співробітників гуманітарних організацій. Наприклад, для тих же лікарів чи працівників гуманітарних місій в Сирії важливо знати де території контрольовані ІД, куди не варто їхати, і території, контрольовані курдами, де їм безпечно перебувати.

Today, the map of Ukrainian developers is used by the British and Dutch Ministries of Foreign Affairs, the Ministry of the Arab Emirates, Doctors Without Borders, Greenpeace, the UN Food Program, the British non-profit HALO Trust, the humanitarian organization Mayday Rescue. provides assistance to Syrian rescue volunteers, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.

На сьогоднішній день мапою від українських розробників користуються МЗС Британії та Нідерландів, Міністерство президентських справ Арабських Еміратів, організації "Лікарі без кордонів", Greenpeace, Продовольча програма ООН, британська некомерційна організація HALO Trust, яка займається знешкодженням мін, гуманітарна організація Mayday Rescue Foundation, яка надає допомогу сирійських волонтерам-рятувальникам, Організація із заборони хімічної зброї.

А що з приводу правдивості інформації? / And what about the veracity of the information?

Liveuamap uses various sources of information in its work. From bloggers to a variety of media. In the case of each conflict, make a list of sources that can be trusted or used. That is, only those experts are used who have long been monitoring the course of a conflict and building a reputation for covering information about it. That is, you can be sure that the data on the map comes from those people who carefully check the information and who have not been noticed in the lies of the community.

В своїй роботі Liveuamap використовують різні джерела інформації. Починаючи з блогерів закінчуючи різноманітними ЗМІ. У випадку кожного конфлікту складають перелік джерел, яким можна довіряти або використовувати. Тобто використовуються тільки ті експерти, котрі давно спостерігають за перебігом того чи іншого конфлікту та будують репутацію на освітленні інформації про нього. Тобто можна бути впевненим, що дані на карті з'являються від тих людей, котрі ретельно перевіряють інформацію і котрі не були помічені в брехні спільнотою.

Oleksandr Bilchenko (left) and Rodion Rozhkovsky decided to create a Liveuamap to better understand the protests in Ukraine against Yanukovych. Subsequently, the site began to cover key military conflicts in the world. Photo Source - BBC

However, of course Liveuamap also receives negative reviews, as well as blocking the site in a particular area and banning their activities. Usually, the site is banned by the aggressor countries (well, for example, russia banned Liveuamap during the war in Syria). However, many world-renowned resources and entities use this service and refer to it in their investigations. Also, everyone notes that you need to use more than one source of information. Although various propagandists do not understand this.

Проте, звичайно Liveuamap отримує і негативні відгуки, а також блокування сайту на тій чи іншій території і заборону їх діяльності. Зазвичай, сайт забороняють саме країни агресори (ну, наприклад, росія заборонила Liveuamap ще під час війни в Сирії). Проте, багато ресурсів та структур, котрі мають світове ім'я використовують цей сервіс та посилаються на нього в своїх рослідуваннях. Також, при цьому всі зазначають, що потрібно використовувати не одне джерело отримання інформації. Хоча різноманітним пропагандистам цього не зрозуміти.

Звідки фінансування? / Where does the funding come from?

I want to joke that Liveuamap receives income from Soros, Freemasons, reptilians, the LGBT community and the Nazis of Ukraine, but no. Developers receive income exclusively from advertising on the site, as well as through paid subscriptions from users. Unfortunately, due to the covid pandemic, revenue has fallen, but due to Russia's full-scale offensive in Ukraine, the service will not stop working in the near future, even due to lack of funds. After all, developers are Ukrainian and it is important for them to bring information about their country to the world.

Хочеться пожартувати, що Liveuamap отримує дохід від Соросу, масонів, рептилоїдів, ЛГБТ спільноти та нацистів України, але ні. Дохід розробники отримують виключно із реклами на сайті, а також через платні підписки від користувачів. На жаль, через пандемію ковіду дохід впав, але у зв'язку з повномасштабним наступом росії на Україну сервіс точно найближчим часом не зупинить свою роботу, навіть, через нестачу коштів. Все таки розробники українці і їм важливо доносити інформацію про свою країну всьому світу.

The map of the war in Syria has been Liveuamap's most popular map for five years

Link to the online map - here.

Посилання на онлайн мапу - тут.

Sort:  

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 44000 upvotes.
Your next target is to reach 45000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Month - New Tracking Calendar
Our Hive Power Delegations to the May Power Up Month Winners

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 100/500) Liquid rewards.